Čo robíme

Sociálna rehabilitácia

Sociálnu rehabilitáciu vykonávame ako terénnu odbornú činnosť od februára 2020. Vychádzajúc z pozitívnej praxe si na začiatku s klientom v individuálnom pláne stanovíme oblasti, ktorým sa chce klient venovať a čo sa chce v rámci nich naučiť, aby bol samostatnejší. Pri rámcovaní individuálneho plánu prihliadame aj na názor osôb z okolia klienta. Prax nám neraz ukázala, že tí svojou prítomnosťou môžu napredovanie výrazne podporiť.

Po stanovení individuálneho plánu sa s klientom pohybujeme vo vonkajšom aj v domácom prostredí alebo všade tam, kde je to preňho užitočné a žiaduce. V rámci sociálnej rehabilitácie nacvičujeme na prvý pohľad bežné činnosti, ktoré môžu byť pre našich klientov úplne nové a náročné, ako napríklad samostatné cestovanie v MHD, či samoobslužné činnosti ako pranie a vešanie bielizne.

S nácvikom týchto činností ide ruka v ruke aj zlepšovanie slušného a vhodného správania na verejnosti a komunikácia s cudzími ľuďmi. Práve to býva pre našich klientov osobitným prínosom.

 *Podľa § 21 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

1) Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma, nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia.

Tranzitná prax

Pre klientov, ktorí prejavia záujem skvalitňovať svoje pracovné a sociálne zručnosti na otvorenom trhu práce a uprednostňujú postupné začleňovanie, je ideálna tranzitná prax. Prax je vo svojej podstate určená pre všetkých, ktorí chcú:

  • nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky,
  • získať sebavedomie a istotu na otvorenom trhu práce,
  • zlepšiť sociálne zručnosti, naučiť sa komunikovať s cudzími ľuďmi, zorientovať sa v novom prostredí,
  • osvojiť si základy slušného správania a podobne.

Ako prebieha tranzitná prax?

Tranzitná prax prebieha na vopred vytipovanom pracovisku za prítomnosti pracovného asistenta. Za vykonanú prácu je zodpovedný samotný klient, pričom asistent mu pri práci pomáha len minimálne. Klient sa počas praxe učí pracovať a zároveň jeho výkon odbremení kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať odbornejším druhom prác. Ide o obojstranne výhodnú spoluprácu.

„Máme záujem na tom, aby tranzitná prax klientov bavila a bola pre nich zaujímavá. Predpokladáme, že keď klienti robia niečo s radosťou, obyčajne pri tom vydržia dlhšie a prácu vykonávajú kvalitnejšie.“ (tím Alternatíva, n. o., Lučenec)

Služby zamestnávateľom

Záujem zo strany klientov potvrdzujeme Zmluvou o spolupráci formou Tranzitného programu. Ešte pred jej podpísaním klientom predstavíme oblasti, ktorým sa môžeme v programe venovať. Ako prebieha samotné zazmluvnenie? Pred popísaním zmluvy:

  1. klientom priblížime zmluvu v ľahko čitateľnej podobe, aby boli všetky informácie zrozumiteľné;
  2. dohodneme si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať. Pripomenieme si práva a povinnosti, ktoré pre nás vznikajú podpísaním zmluvy, čím klientov vedieme k zodpovednosti za ich prácu v programe;
  3. súčasťou zmluvy je súhlas so spracovaním osobných údajov a písomný súhlas s použitím fotografií, videozáznamov a individuálnych plánov pre potreby Tranzitného programu, o čom sú klienti informovaní.

Po podrobnom vysvetlení zmluvných podmienok pristupujeme k podpísaniu zmluvy.